VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - přeprava zásilek

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ (dále jen podmínky“) jsou nedílnou součástí každé zasílatelské smlouvy o zprostředkování přepravy zásilek, které uzavírá Logito CZ, s.r.o., jakožto zasílatel (dále jen zasílatel) s příkazcem (dále jen příkazce).

1.2 Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením zasílatelské smlouvy seznámil s obsahem „Podmínek“ a že s nimi souhlasí a bez výhrad přijímá.

2. ZASÍLATELSKÉ SLUŽBY

2.1 Činnost zasílatele zahrnuje:

a)      veškeré úkony spojené s obstaráváním doručení zásilky z místa jejího převzetí do místa doručení,

b)      u zásilek na dobírku, inkaso, dobírkové částky od příjemce zásilky a převod této částky na účet příkazce během 10 pracovních dnů od doručení zásilky příjemci,

c)      podle potřeby i druhý pokus o doručení zásilky příjemci,

d)      na území ČR zpětné zaslání nedoručitelných balíkových zásilek příkazci včetně balíkových zásilek, jejichž přijetí bylo příjemcem odmítnuto.

2.2  Ze zprostředkování přepravy jsou vyloučeny zásilky

a)        které nejsou chráněny nebo zabaleny způsobem odpovídající silniční přepravě, jejich váze, tvaru, charakteru obsahu nebo u kterých chybí potřebné údaje o příkazci nebo příjemci,

b)        které jsou zjevně poškozené,

c)        celní karnetové, zvláštní povahy (zlato, šperky, peníze, kreditní karty, doklady, ceniny, zbraně, střelivo, výbušniny), jejichž obsah může způsobit škodu na majetku a zdraví

d)        zásilky a zboží, jejichž přeprava vyžaduje, aby Zasílatel získal licenci, nebo která vyžaduje speciální povolení,

e)        samostatně zabalené Zásilky, které jsou následně svázané či jinak spojené dohromady, tj. nejméně dvě Zásilky svázané či jinak připojené k sobě, a jsou označené pouze jedním štítkem,

f)         zásilky, které překračují svými rozměry parametry stanovené v ceníku pro danou zásilku/daný typ přepravy

g)        živá zvířata nebo pozůstatky lidí a zvířat,

h)        při přepravě do zahraničí na dobírku,

i)         na dobírku, u nichž hodnota inkasované částky přesahuje částku 100 000 Kč,

h)        obsahující lehce se kazící zboží nebo zboží lehce   poškoditelné a dále zboží, které je nutno zvláštním způsobem chránit nebo s nímž je zapotřebí zvláštním způsobem nakládat.

3. Dodání zásilek a jejich označení

3.1  Zásilku určenou k doručení vyzvedne zasílatel podle dohody buď u příkazce a nebo dle dispozic na objednávce. Příkazce je povinen zásilku řádně zabalit a zabezpečit ji proti nebezpečí silniční přepravy tak, aby bylo možné s ní nakládat běžným způsobem bez rizika poškození. Pokud povaha obsahu zásilky vyžaduje, aby se  zásilkou během doručování bylo zacházeno určitým způsobem, je příkazce povinen jí označit manipulačními značkami, které určují způsob manipulace se zásilkou.

3.2  Zasílatel vybaví příkazce přepravním štítkem s čárovým kódem a číslem zásilky. Příkazce není oprávněn poskytnout přepravní štítek třetí osobě. V případě nedodržení tohoto ustanovení nese všechny rizika z toho vyplývající. Příkazce je povinen poskytnout zasilateli úplnou adresu příjemce včetně kontaktních osob a telefonů, hmotnost zásilky, rozměry zásilky, datum odeslání/vyzvednutí a jde-li o zásilky na dobírku i částku, jenž má být od příjemce zásilky inkasována.  Poté příkazce opatří zásilku tímto štítkem. Příkazce je dále povinen odstranit z obalů opakovaně použitých veškeré předchozí identifikační/ přepravní štítky, nálepky a jiné informace.

3.3 Zasílatel doručí zásilku na adresu příjemce, kterého uvedl příkazce v objednávce nebo na přepravním štítku obvykle v dodací době do 24 hod. Obvyklou dodací dobou se rozumí doba, kdy zasílatel doručí příjemci zásilku, nenastanou-li zvláštní nebo neočekávané situace v průběhu doručování. Dodací doba počíná běžet 17. hodinou dne, kdy byla zásilka podána příkazcem k doručení. Měla–li by dodací doba skončit v den pracovního volna, končí ve stejné době první následující pracovní den. U zahraničních přeprav určuje dodací lhůtu příslušná zahraniční relace.

3.4  Doručení zásilky je stvrzeno podpisem příjemce na soupisce rozvozu nebo jiném digitálním přístroji. Není-li možné zásilku při prvním pokusu o doručení dodat, zanechá o tom zasílatel příjemci písemné oznámení pokud to dovolují okolnosti. Zasílatel se poté pokusí  druhý den o opětovné doručení zásilky. Pokud je i tento pokus neúspěšný, má příjemce možnost se do 7 pracovních dnů na podkladě zanechaného písemného oznámení telefonicky dohodnout na konečném předání zásilky.

 3.5  Nelze-li zásilku doručit ani opakovaně, doručí zasílatel zásilku zpět příkazci. Tím však není dotčen nárok zasílatele na odměnu za provedené služby.

3.6  U zásilek zasílaných na dobírku provede zasílatel inkaso částky uvedené na identifikačním štítku od příjemce a převede na příkazcem určený účet ve lhůtě uvedené v čl.2.1  písm. b) „Podmínek“.

4. Cena zasílatelských služeb a její splatnost

4.1 Výše úplaty za zasílatelské služby je stanovena aktuálním ceníkem zasílatele a hmotností zásilky včetně obalu. V ceně není zahrnuta zpětná doprava zásilek na paletách a zásilek ze zahraničí.

4.2  Zasílatel si vyhrazuje právo upravit údaj příkazce o hmotnosti zásilky, a  to v případě, kdy automatická váha zasílatele zaznamená rozdíl mezi údajem uvedeným v objednávce nebo na přepravním štítku a skutečnou hmotností zásilky. V těchto případech je pro výpočet úplaty za zasílatelské služby rozhodující údaj učiněný zasílatelem.

4.3  Cena za zasílatelské služby je splatná příkazcem v hotovosti při předání zásilky zasílateli. Je-li v zasílatelské smlouvě sjednána bezhotovostní platba na základě Zasílatelem vystavené faktury, je faktura splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení, není-li smluveno jinak. Příkazce souhlasí s možností elektronické fakturace s tím, že elektronická faktura bude zasílaná na e-mailovou adresu, kterou Příkazce Zasílateli předem písemně sdělí.

4.4  V případě prodlení s úhradou faktury je příkazce povinen zaplatit odesílateli úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky.

4.5  Příkazce bere na vědomí, že zasílatel má zástavní právo k zásilce ve smyslu § 608 Obch. zák. a v případě nezaplacení úplaty za zasílatelské služby je zasílatel oprávněn postupovat podle § 229 odst. 2,3 Obch. zák., popř. započítat vzájemné splatné pohledávky ve smyslu ust. § 358 a násl. Obch. zák.

5. ODPOVĚDNOST ZASÍLATELE ZA ŠKODU NA ZÁSILCE

5.1  Zasílatel odpovídá příkazci za škodu vzniklou na zásilce, jenž vznikla po jejím převzetí k doručení až do jejího vydání příjemci. Odpovídá za škodu skutečnou, nikoliv za ušlý zisk a další následné škody.

5.2  Skutečnou škodou se rozumí to, oč se zmenšil majetek příkazce v důsledku škodné události na doručované zásilce.

5.3  Odpovědnost zasílatele za škodu vzniklou na zásilce podle těchto "Podmínek“ je na základě přepravované dohody obou stran omezena maximální částkou ve výši 40 000,- Kč.

5.4  Pojištění zásilek nad hodnotu uvedenou v bodě 5.3 je možné sjednat pouze samostatnou písemnou smlouvu uzavřenou mezi zasílatelem a příkazcem.

5.5    Zasílatel neodpovídá za škody vzniklé na zásilce v době od převzetí zásilky u příkazce do jejího vydání příjemci, jestliže byly způsobeny:

a)    příkazcem, příjemcem zásilky nebo vlastníkem zásilky,

b)    vadou zásilky, její přirozenou povahou nebo jejím úbytkem,

c)    vadným nebo nedostačujícím obalem zásilky, nevhodným způsobem balení, neoznačením zásilky identifikačním štítkem nebo manipulačními značkami,

d)   neúplnou, nesprávnou či zavádějící informací příkazce o obsahu zásilky a její povaze.

 6.  REKLAMACE

6.1 Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých nebo na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zřejmé a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztráta musí být ihned sepsán reklamační protokol. V opačném případě platí, že zásilka byla převzata bez zjevných závad.

6.2 Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání zjevná, je příkazce, popř. jeho jménem příjemce zásilky povinen ji písemně reklamovat u zasílatele neprodleně poté, co jí zjistil, nejpozději do druhého pracovního dne ode dne doručení.

6.3  Příkazce, popř. příjemce zásilky je povinen dát zasílateli dostatečnou příležitost zkontrolovat údajně poškozenou zásilku a přesvědčit se o rozsahu škody.

6.4  Všechna práva vyplývající ze zasílatelské smlouvy se promlčují ve smyslu ust. § 399 Obch. zák.  uplynutím jednoho roku.

7. Závěrečná ustanovení

7.1  Právní vztahy mezi zasílatelem a příkazcem neupravené  zasílatelskou smlouvou nebo těmito „Podmínkami“  se řídí příslušnými právními předpisy.

7.2 „Podmínky“ nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2017.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting